KIRIKKALE İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER GEÇİCİ LİSTESİ İLANI

20 Ekim 2020

KIRIKKALE İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER GEÇİCİ LİSTESİ İLANI
(Yayınlanma Tarihi:20.10.2020)


            14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.


             Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin İl Müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.


           Bu kapsamda Yönetmeliğin 12’nci maddesi ile İl Müdürlüğümüzce İlimizde bulunan esas işletme konusu hızlı tüketim malları olan üretici ve tedarikçilerin yöresel ürünler hakkında 2020 yılında yeniden güncellenmesi gerekmektedir. İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinden görüşler alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan yöresel ürünler ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerini  gösteren geçici liste aşağıda yer almaktadır. Listelerin 7 (yedi) gün süre ile web sitemizde yayınlanacaktır. Bu listeye 7 (Yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan Yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 5 (Beş) gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü gönderilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
             Müdürlüğümüz tarafından, yöresel ürünlerle ilgili görüşler alınarak tespit edilmiştir. Meslek kuruluşlarından gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin belirtildiği geçici liste aşağıda sunulmuştur.


LİSTEYE ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ